Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky”) společnosti Xaverius s.r.o. se sídlem Mokrovraty 115, 262 03 Mokrovraty, IČO143 40 216, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 364231, e-mail xaveriussro@seznam.cz, telefonní číslo +420 603 200 266     ( dále jen „Prodejce”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníky (dále jen „Kupující“ nebo „Vy“) a Prodejcem, která vznikla v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách xaverius.eu/eshop.  

1. Úvodní ustanovení
 1. Ustanovení těchto Obchodních podmínek je nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Znění Obchodních podmínek může být ze strany Prodejce měněno či doplňováno.
 3. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 4. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
2. Základní definice
 1. Zboží je fyzický předmět, který Prodejce nabízí ke koupi ve svém internetovém obchodě.                     
 2. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží.
 3. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.
 4. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.
 5. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.  Společnost Xaverius s.r.o. není plátcem DPH. Uváděná cena je tedy konečná.
 6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží a zavazuje k platbě.
 7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů. Umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv. Kupující má možnost si tento účet u Prodejce vytvořit sám ze své vůle. Prodejce jej nevytváří, pouze tuto možnost nabízí.
 8. „Vy“ jste osoba nakupující na našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako Kupující.
3. Uzavření kupní smlouvy
 1. Prezentace zboží v internetovém obchodě Prodejce obsahuje informace o zboží včetně jeho konečné ceny a všech případných souvisejících poplatků. Uvedené ceny zůstávají v platnosti po dobu zobrazení v internetovém obchodě Prodejce.
 2. Internetové stránky internetového obchodu Prodejce obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené informace platí pouze pro doručování v rámci České republiky.
 3. Objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě Prodejce je závazným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy, která vzniká okamžikem potvrzení objednávky Kupujícím, včetně odsouhlasení těchto Obchodních podmínek. Prodejce neprodleně potvrdí Kupujícímu obdržení objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v objednávkovém formuláři.
 4. Objednávkový formulář v internetovém obchodě prodávajícího obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady, požadovaném způsobu doručení a nákladech spojených s dodáním zboží. 
 5. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které Kupující v Objednávce zadal, a tím i hledat a opravovat chyby, které mohly vzniknout při zadávání dat a údajů do Objednávky. 
 6. Kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“ v objednávkovém formuláři. 
 7. K uzavření Smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím dochází na dálku, distančním způsobem, v prostředí e-shopu Prodejce. Kupující vyslovuje souhlas s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na tyto prostředky si Kupující a Prodávající nese každý sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb. 
 8. Informace o Smlouvě a kupní smlouva samotná jsou Prodejcem řádně archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy a nejsou zpřístupněny třetím stranám.
4. Ochrana osobních údajů
 1. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, která naleznete na webových stránkách společnosti pod názvem Podmínky ochrany osobních údajů. Kupující má možnost se s nimi seznámit také v rámci Rekapitulace objednávky, kde je na ně taktéž odkázáno.
5. Ukládání cookies
 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 2. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
6. Uživatelský účet
 1. Pokud máte zájem, můžete si v rámci e-shopu zřídit vlastní uživatelský účet
 2.  Při registraci uživatelského účtu máte povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Vaší povinností je zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 5 let nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
7. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva
 1. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu a v návrhu Objednávky. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.  Celková cena je součtem Ceny za Zboží a Ceny za dopravu.
 2. Prodejce není plátcem DPH, zboží se tedy o tuto část již nenavyšuje. Celková cena je vždy uvedena včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 3. Platbu Celkové ceny Prodejce požaduje po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete v tuto chvíli provést pouze bankovním převodem dle pokynů Prodejce.
 4. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. Celková cena je splatná do 5 pracovních dní od odeslání závazné Objednávky. V případě neuhrazení Objednávky v této časové lhůtě, je Prodejce oprávněn od Smlouvy odstoupit, o čemž Kupujícího obeznámí prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl do Objednávky.
 5. Faktura bude vystavena v tištěné podobě po uhrazení Celkové ceny a bude Vám zaslána společně s objednaným zbožím.
 6. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodejce.
8. Doručování zboží a jeho převzetí
 1. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 2. Doručujeme výhradně prostřednictvím společností Zásilkovna s.r.o., a to na jejich výdejní místa, odkud máte povinnost si zboží vyzvednout. K ceně doručení přidáváme cenu za balné.
 3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a rychlosti převodu platby.
 4. Informace o odeslání zboží Vám pošleme elektronicky.
 5. Při převzetí zboží od dopravce máte povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 6. Pokud porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 8.5. není to chápáno jako porušení povinnosti Prodejce vám Zboží doručit.
 7.  Pokud si Zboží nepřevezmete, není to chápáno jako odstoupení od Smlouvy mezi Prodejcem a Vámi. Prodejci ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Kupujícího. Pokud se Prodejce rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručí. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 8. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Prodejci náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám prodejce zašle na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 9. V případě, že Prodejce nebude schopen Vám požadované zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jste Vy nebo Prodejce oprávněni od Smlouvy odstoupit.
9. Odstoupení od Kupní smlouvy
 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanovení Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží.
 3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem, zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů.
 4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu.
 5. Lhůta k odstoupení dle čl. 9.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Prodejci v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet vámi určený. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží vrátíte. Zboží musí být vráceno čisté a nepoškozené, pokud možno včetně originálních visaček.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2. Podmínek jste povinní zaslat Prodejci Zboží do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že my jako Prodejce porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
 8. Prodejci odpovídáte za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co nám bude Zboží vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 9. Prodejce je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 8.9. Podmínek. Jako Prodejce můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace.
 10. V případě, že nakupujete Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
10. Práva z vadného plnění, reklamace
 1. Prodejce se zaručuje, že jím odeslané Zboží je bez vad, zejména pak, že:
  • má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
  • je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  • odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
  • je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  • splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  • není zatíženo právy třetích stran.
 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 10.1, můžete Prodejci takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu Prodejce uvedenou u identifikačních údajů.
 4. K uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 10.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
  • na odstranění vady opravou Zboží;
  • na přiměřenou slevu z Ceny;
  • na odstoupení od Smlouvy.
 6. V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a my jako Prodejce vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
  • na odstranění vady opravou Zboží;
  • na přiměřenou slevu z Ceny.
 8. Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.
 9. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi.
 10. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 11. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 12. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 13. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 14. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  • Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
  • opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  • použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
  • kdy to vyplývá z povahy Zboží.
11. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12. Závěrečná ustanovení
 1. Vztah mezi Prodejcem a Kupujícím se vždy řídí právem České republiky.
 2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Obchodní podmínky. Tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají Prodejce i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodejce, ale není přístupná.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti od 1. 11. 2022