Podmínky ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vydává společnost Xaverius s.r.o. následující Podmínky ochrany osobních údajů svých zákazníků (dále jen „Podmínky“).

Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů je společnost Xaverius s.r.o. , IČ 143 40 216, se sídlem Mokrovraty 115, p. Nový Knín 262 03.
 2. Další kontakty na Správce jsou: xaveriussro@seznam.eu, tel. + 420 603 200 266
 3. Za osobní údaj je považován jakýkoliv údaj, dle kterého lze identifikovat fyzickou osobu
 4. Fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, je pro účely tohoto zákona považována za Subjekt údajů. V rámci obchodního vztahu vystupuje fyzická osoba, jakožto Subjekt údajů v roli Kupujícího, zatímco Správce údajů působí v roli Prodejce.
 5. Smyslem tohoto ustanovení je ochrana Subjektu údajů.
Zdroje a rozsah osobních údajů
 1. Správce údajů zpracovává pouze ty údaje, které potřebuje k uskutečnění obchodu mezi jím a Kupujícím.
 2. K těmto údajům patří jméno a příjmení Kupujícího, jeho fakturační a doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo.
Účel zpracování osobních údajů
 1. Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje za účelem koupě zboží, které Správce údajů ve své roli Prodejce nabízí ve svém internetovém obchodě www. xaverius.eu/e-shop.
 2. Subjekt údajů bere na vědomí, že jím poskytnuté údaje slouží k uskutečnění objednávky a jsou nezbytnou podmínkou pro její uzavření a plnění.
 3. Poskytnuté osobní údaje slouží Správci údajů ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti finanční správy a jiných dotčených úřadů.
Poskytnutí osobních údajů třetí straně
 1. Správce údajů poskytuje osobní údaje dalším subdodavatelům, a to v rozsahu nezbytně nutným pro zajištění požadované služby.
 2. Příjemci osobních údajů jsou zejména: přepravní společnosti, které distribuují objednané zboží – v tomto případě výhradně společnost Zásilkovna s.r.o. ; finanční společnosti zodpovědné za realizaci plateb; společnost zajišťující provoz webových stránek a e-shopu Správce
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další straně, ledaže by mu tuto povinnost uložil zákon.
Doba uchovávání osobních údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a dále po dobu 15 let od ukončení posledního smluvního vztahu za účelem naplnění zákonných povinností Správce.
 2.  Po uplynutí této doby dochází ze strany Správce ke smazání osobních údajů.
Práva subjektu údajů
 1. Subjekt údajů má podle zákona právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, přenositelnost či výmaz. Dále má právo vznášet námitku proti zpracování svých osobních údajů či právo na odvolání svého souhlasu.
 2. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo ze strany Správce k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zabezpečení ochrany osobních údajů
 1. Pro ochranu osobních údajů přijal Správce veškerá vhodná technická a organizační opatření.
 2. V rámci organizace společnosti mají k osobním údajům přístup pouze pověření a zaškolení pracovníci.
Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Xaverius s.r.o. v celém jejich rozsahu a že s nimi souhlasí.
 2. Správce je oprávněný tyto podmínky kdykoliv změnit, zejména s ohledem na platnou legislativu.  O této skutečnosti pak informuje své uživatele na webové stránce.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 11. 2022