Principy sociálního podnikání

Ve společnosti Xaverius s.r.o. se hrdě hlásíme k principům sociálního podnikání. Obecně prospěšným záměrem naší společnosti je zaměstnávání zdravotně znevýhodněných obyvatel. Při svém podnikání usilujeme o dlouhodobé posílení ekonomické soběstačnosti našich zaměstnanců. V rámci našeho směřování se řídíme následujícími pravidly.

Principy sociální firmy

 • Jako společnost usilujeme o vytváření a udržení vhodných pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany.
 • Naším cílem je udržitelná schopnost vykonávat soustavnou ekonomickou aktivitu, nést ekonomická rizika a využívat vytvořený zisk přednostně pro další rozvoj společnosti.
 • V rámci své činnosti navazujeme na charitní práci v oblasti sociální rehabilitace a prohlubujeme u našich zaměstnanců jejich schopnost sociální interakce.
 • Spolupracujeme s partnerskými organizacemi a podílíme se na rozvoji místní komunity.
 • V maximální možné míře dbáme na ochranu životního prostředí, podporujeme recyklaci materiálů i již vyrobených výrobků.

Odpovídající pracovní podmínky

 • Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav či náboženské nebo politické přesvědčení.
 • Všichni naši kolegové mají právo na rovné a spravedlivé zacházení, stejně tak jako na nezaujaté posouzení jejich případných výhrad či připomínek.
 • Usilujeme o vytváření bezpečného, přátelského a důvěryhodného prostředí, kde se naši zaměstnanci budou cítit dobře.
 • Při domlouvání nových zakázek bereme vždy v úvahu zdraví našich zaměstnanců a jejich pracovní možnosti.
 • Snažíme se posilovat schopnosti a znalosti svých zaměstnanců, soustavně je podporujeme v prohlubování jejich vědomostí, zkušeností a kvalifikace.

Vztahy se zákazníky

 • Našich zákazníků si vážíme, jednáme s nimi s vstřícně a s respektem.
 • Se zákazníky jednáme otevřeně, nepřijímáme zakázky nad rámec naší kapacity.
 • Ctíme obchodní tajemství našich klientů a obchodních partnerů.
 • Dodržujeme předem domluvené obchodní podmínky.
 • Dbáme na dodržování platební morálky.